Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko instruktora ds. kultury w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Kowalach Oleckich

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

Instruktor ds. kultury

w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

w wymiarze pełnego etatu

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

 

Zakres obowiązków:

  1. Rozwijanie aktywności animacyjno-kulturalnej mieszkańców gminy Kowali Oleckich, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, poprzez realizację zadań we współpracy z instruktorem programowym i dyrektorem placówki.
  2. Planowanie i prowadzenie kół zainteresowań: plastycznych, rękodzielniczych, teatralnych, recytatorskich i ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i seniorów.
  3. Dbanie o porządek i estetykę miejsca pracy.
  4. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy GCK.
  5. Współpraca przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i rekreacyjnym na rzecz środowiska lokalnego.
  6. Przygotowywanie wystaw, dekoracji, scenografii na potrzeby uroczystości i imprez odbywających się w GCK.
  7. Prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej o pracy Domu Kultury.
  8. Prowadzenie dokumentacji pracy placówki.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe lub w trakcie studiów (preferowane pedagogiczne lub artystyczne)

b) obywatelstwo polskie,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność: prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, imprez plenerowych, imprez dla dzieci,

b) znajomość obsługi komputera,

c) samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista,

e) zaangażowanie w działalność placówki,

f) prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

a) pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,

b) umowę o pracę – pełen etat,

c) możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

d) stabilne zatrudnienie,

e) dni pracy wg ustalonego harmonogramu.

 

Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

d) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) do celów rekrutacji”,

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,

Kościuszki 46,

19-420 Kowale Oleckie,

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko instruktora ds. kultury, w terminie do 23 września 2019 r. do godziny 15:30. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w siedzibie GCK w terminie do 3 tygodni od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (87)-523-89-47 lub 608662082