NCK Z życia GCK

Inicjatywy lokalne w gminie Kowale Oleckie


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, oprócz realizowania cyklicznych przedsięwzięć, wiele uwagi poświęca pomysłom członków lokalnej społeczności, którzy coraz częściej dzielą się swoimi pomysłami i propozycjami. W związku z powyższym dom kultury przystąpił do projektu „Inicjatywy lokalne na piątkę z plusem”, którym objęta została cała gmina Kowale Oleckie.

Celem projektu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program, w ramach którego powstał projekt, skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich jest obecnie na etapie prowadzenia diagnozy, w ramach której odbyły się spotkania z mieszkańcami Kowali Oleckich, Sokółek i Stożnego. Ponadto w lokalnym środowisku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie ogłoszenie konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne, w ramach których lokalni liderzy oraz grupy nieformalne będą miały szansę na zdobycie środków na realizację swoich pomysłów. Serdecznie zapraszamy wszystkich do śledzenia informacji o projekcie, a przede wszystkim do uczestniczenia w jego realizacji oraz podzielenia się z nami swoimi pomysłami.

Projekt „Inicjatywy lokalne na piątkę z plusem” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.


Galeria zdjęć: