Aktualności Zajęcia

Artystyczne inspiracje podczas pleneru malarskiego


W dniach 18-20 sierpnia 2021 roku w Zawadach Oleckich (gm. Kowale Oleckie) odbył się plener malarski, w którym uczestniczyły osoby zajmujące się twórczością artystyczną amatorsko oraz artyści z terenu gminy Kowale Oleckie i Wyłkowyszki na Litwie. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach projektu „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” prowadzonego przez Gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury Kybartai. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Działanie miało na celu promocję walorów turystycznych i dziedzictwa przyrodniczego gminy Kowale Oleckie, wymianę artystycznych doświadczeń oraz integrację uczestników pleneru malarskiego. Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy pogłębiali  swoją wiedzę o malarstwie, a także rozwijali umiejętności dotyczące perspektywy dzieła malarskiego, jego kompozycji, a także przekazu przestrzeni za pomocą koloru, światła, cienia, półcienia oraz refleksów. Efektem końcowym pleneru były barwne pejzaże przedstawiające urokliwe piękno mazurskiego krajobrazu.

Projekt „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.